Văn bản pháp luật về thẻ tạm trú

Luật xuất nhập cảnh năm 2014 (Luật số 47/2014/QH13)

QUỐC HỘI Số: 47/2014/QH13 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2014 LUẬT Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam __________________ Căn cứ Hiến …